انتشارات آپریس چاپ کتاب

انتشارات آپریس چاپ کتاب

برای چاپ کتاب های خود در هر زمینه ای کتاب خود را به ما بسپارید. نشر آپریس با مدیریت مهسا مردانی در همه ی زمینه های علمی، دانشگاهی، هنری، سینما، فرهنگی، کودک، رمان و داستان و کتاب های روانشناسی و … سال ها کتاب های مختلفی را چاپ و عرضه کرده است. این انتشارات در نمایشگاه های استانی و تهران فعال بوده و همه ی کتاب ها در این انتشارات با استقبال خوب مردمی روبه رو بوده است.

گذاشتن باسخ