بیشتر بخوانیم تا بیشتر بدانیم

بیشتر بخوانیم تا بیشتر بدانیم

شرایط جامعه ما و همه جوامع بین اللملی درگیر دنیای مجازی شده است که فقط تاثیر آن ابطال زمان می باشد. در جامعه ما که اکثرا تحت سلطه هستیم بهتر است برای داشتن پیشرفت و ارتقای خود و جامعه بیشتر به کتاب خواندن و مطالعه روی ببریم و بیشتر فکر کنیم و جامعه خود را برای نسل های بعدی تبدیل به جامعه ای پیشرفته تر کنیم. این امری واجب برای تک تک ما مردم ایران است تا با مطالعه بیشتر و روی آوردن به کتابخوانی و پرورش خود کشوری را بسازیم که برای زندگی خودمان و فرزندانمان جای بهتری باشد.

 

گذاشتن باسخ