ارتقای فرهنگ کتابخوانی

ارتقای فرهنگ کتابخوانی

چاپ کتاب در انتشارات آپریس با مدیریت خانم مهسا مردانی جهت رشد و ارتقای هنر و فرهنگ در جامعه ما صورت میگردد.
همیشه تلاش بر این است که چاپ کتاب به بهترین نحو انجام و چاپ کتاب ها متفاوت و جدیدتر باشد تا عموم مردم با کتاب هایی با موضوعات جدید آشنا شوند. با گذشت زمان عقیده ها تغییر می کند و نیازها جدیدتر میشود بنابراین با چاپ کتاب هایی بنابر نیازهای به وجود آمده و پرداختن به موضوعات جدید بخشی از نیاز بشر با چاپ کتاب هایی اینگونه برطرف میشود.
چاپ کتاب فرایندی آسان نیست و باید برای ساختن و رشد و ارتقای بهتر فرهنگ جامعه چاپ کتاب را با علم بالایی انجام داد که هر کتاب داستانی جدید و تجربه ای جدید را بازگو کند،هر کتاب هر نیازی را برطرف کند و هر مشکلی را حل کند.
چاپ کتاب خود وظیفه ای سنگین بر دوش نشر کشور است که باید برآن باشیم تا این وظیفه را عملی و گسترده تر کرد و دراین راه قدم هایی مهم را برداشته تا به پیشرفت کشورمان هم کمک کرده باشیم. چاپ کتاب به صورت الکترونیکی هم قدم مهمی است برای کسانیکه با دنیای مجازی ارتباط نزدیکتری دارند. ما با چاپ کتاب در انتشارات آپریس وظیفه ای مهم را برای هرچه بهتر کردن و بالابردن فرهنگ عموم جامعه انجام خواهیم داد. باشد که چاپ کتاب هرروز بیشتر و گسترده تر شود و کتابخوانی همانند مردم کشورهای پیشرفته در کشور ماهم جزو عادات و وظیفه هرروزه محسوب شود.
نشر آپریس انتشارات آپریس مهسا مردانی چاپ کتاب کتابخوانی

گذاشتن باسخ

giay nam depgiay luoi namgiay nam cong sogiay cao got nugiay the thao nu